Eunuchs
Mingshi chapters 304-305.

Liu Jin (Liu Chin) 26/304/7786-7792
Zheng He 26/304/7766-7769
Home