Prominent Persons
Chen Youding, final comment only 12/124/3717
Li Shimian 15/163/4421-4
Hai Rui 213/226/5927-5933
Li Sancai 20/232/6061-6067
Zhao Nanxing 21/243/6297-6301
Wang Zhicai 21/244/6343-6348
Mu Ying 28/126/3756-3765

( 14/150/4195: Biography of Jin Zhong 金忠)
( 15/169/4534-5: Biography of Hu Ying)
( 15/171/4561-2: Biography of Xu Youzhen 徐有貞)
( 16/181/4806: Biography of 徐溥)
( 17/193/5115: Biography of Gu Dingchen)
( 17/193/5116-7: Biography of Yan Nuo)
( 17/193/5117-8: Biography of Yuan Wei)
( 18/209/5523: Biography of Yang Jue)
( 17/196/5191-99: Biography of Xia Yan)
( 17/202/5323: Biography of Tao Zhongwen)
( 19/223/5871: Biography of Pan Jixun)

( 18/224/5901: Biography of Rulin)
HOME